Adatvédelmi irányelvek

Személyes adatok feldolgozása

Ebben a részben tájékoztatjuk Önt személyes adatainak kezeléséről, valamint a 679/2016/EU rendelet – Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), a GDPR rendelkezéseit végrehajtó törvény szerinti jogairól, valamint az esetleges egyéb döntésekről. Az Országos Személyes Adatvédelmi Hatóság (ANSPDCP) által a személyes adatok védelmére vonatkozóan kiadott.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Személyes adatokat gyűjtünk a következőkkel kapcsolatban: a velünk kapcsolatba lépő személy vagy cég képviselőjének e-mail címe és elérhetőségei, amelyek a megkeresésben szerepelnek (például: név, vezetéknév, telefonszám, cím).

Adatkezelési felelősség

Az adatkezelésért az Alpinán belüli jogi személy, mint személyes adatok kezelője, az ALPINA VAN BEERS BV felel.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az alábbiakban meghatározott adatkezelési célok teljesítése érdekében kezeljük mind az ügyfél által a kérelem elküldésekor közvetlenül megadott személyes adatokat, mind az egyéb, harmadik fél által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, valamint az feldolgozásuk alapján generáljuk magunkat. Elvileg ezek az adatok a következő kategóriákba sorolhatók:

Azonosító adatok : név, vezetéknév.

Elérhetőségi adatok : lakcím/mail cím, e-mail cím, vezetékes telefonszám, mobiltelefon szám.

Miért kezeljük az adatait, és milyen jogalapunk van?

  • Szerződés lebonyolítására, vagy a szerződéskötést megelőző lépések elvégzésére.
  • Termékek online foglalása és értékesítése.
  • Reklám, marketing és reklám.
  • Pénzügyi-számviteli vezetési célra, az adójogszabályok szerint.
  • Belső ellenőrzés vagy pénzügyi ellenőrzés céljából.

Ha szeretne részt venni az aktív vásárlók számára szervezett hűségprogramjainkban, különböző versenyeken és tombolákon, szerződéses szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi vizsgálatokban, e-mailes hírlevelek vagy különféle promóciós anyagok levélben történő fogadásához, az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy feldolgozhassuk Önt. adatokat erre a célra. Amennyiben Ön ezt megadta nekünk, Ön jogosult a fentiekben ismertetett adatkezelési műveletek közül egy vagy mindegyik tekintetében bármikor, indok megjelölése nélkül visszavonni írásbeli kérelmével az alábbiak szerint: e-mailben a címre : alpina@omniwear.eu vagy postai úton/futárral a következő címre: Strada Ierbus, 10, Reghin közvetlenül az ország bármely Alpina telephelyén.

Mely címzetteknek vagy címzettek kategóriáinak küldjük el adatait?

Szolgáltatók

Szolgáltatóinknak, akik az üzemeltető által felhatalmazott személyként, szigorúan a tőlünk kapott dokumentált utasítások alapján járnak el. Beszállítóink listáját rendszeresen frissítjük, ha az összetevőiben változás történik. Harmadik felek, akik hozzáférnek ezekhez az adatokhoz: Sameday, Shopify, Omnisend, Omniwear, Rabobank, Banca Transilvania.

Közintézményeknek történő továbbítás

Különleges esetekben a személyes adatokról tájékoztatást kell adnunk az illetékes intézményeknek, olyan mértékben, amilyen mértékben ez a nyomozás, az információs szolgálatok jogi feladatainak ellátása vagy a szellemi tulajdonjogok megszerzése érdekében szükséges.

Web Analytics és közösségi bővítmények elemzési szolgáltatás

Az online piacelemzési szolgáltatásokat statisztikai célokra, valamint a felhasználói magatartáson és preferenciákon alapuló ajánlattételhez használjuk. Ezek a webelemző szolgáltatások úgynevezett "cookie-kat" használnak (lásd fent a Cookie-k használata alatt). Ugyanezen célokra a közösségi hálózatok üzemeltetőitől (pl.: www.facebook.com) származó "bővítményeket" is használunk.

Mennyi ideig tároljuk adatait?

Adatait csak addig és olyan mértékben őrizzük meg, ameddig az a fent említett célok eléréséhez szükséges, vagy ha erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség áll fenn.

Az Ön hozzájárulását igénylő adatkezelés esetén az adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig kezeljük és őrizzük meg.

Ha szerződést kötöttünk Önnel, akkor tiszteletben tartjuk a vonatkozó adatok és dokumentációk megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket, az alábbiak szerint: a pénzmosás megelőzéséről és leküzdésére vonatkozó jogszabályok szerinti dokumentációs és megőrzési kötelezettségek teljesítése, valamint a terrorizmus finanszírozása esetén az adatokat az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 5 évig őrizzük meg; ügyfeleink személyes adatait, amelyek a pénzügyi számvitel nyilvántartásának alapjául szolgáló igazoló dokumentumokban megtalálhatók, az ALPINA – OMNIWEAR BV társaság irattárában őrzik annak a pénzügyi évnek a zárónapjától számított 10 évig. az igazoló dokumentumokat a Számviteli törvény előírásai szerint állították össze; törvényes jogaink és érdekeink védelme és gyakorlása keretében az e cél eléréséhez szükséges adatait az általános elévülési feltételek szerint tároljuk.

Adatbiztonság

A weboldalunkon lévő adatainak védelme érdekében technikai és szervezési intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy megvédjük őket különösen az elvesztés, manipuláció vagy jogosulatlan hozzáférés ellen. Az elfogadott intézkedéseket rendszeresen ellenőrzik, és folyamatosan a technika jelenlegi állásához igazítják.

partner

Az ALPINA VAN BEERS BV nem egyedül végzi el a személyes adatok ezen a weboldalon keresztül történő feldolgozását, hanem a szakosodott partnerek támogatását élvezi, nevezetesen az Ottawa állambeli Elgin Street 150. szám alatt található Shopify-tól, amely az ontario állambeli Elgin Street 150. szám alatt működik. tőlünk kapott megrendeléseket. Partnereinket gondosan választjuk ki, és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják az Ön adatainak az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő kezelését és az Ön jogainak tiszteletben tartását. A partnereknek tilos a tőlünk kapott felhatalmazás alapján hozzájuk jutott személyes adatokat saját vagy kereskedelmi célokra felhasználni, illetve harmadik félnek továbbítani.

Az Ön jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban

Az ALPINA VAN BEERS BV ("ALPINA") köteles biztonságos körülmények között és kizárólag a meghatározott célból kezelni az Önről számunkra megadott személyes adatokat.

Az adatgyűjtés célja: a felhasználók/vásárlók (Vásárlók) tájékoztatása az alpina.ro-n lévő fiókjuk állapotáról, a felhasználók/vásárlók tájékoztatása a megrendelések alakulásáról és állapotáról, a kínált termékek és szolgáltatások értékelése, kereskedelmi tevékenységek, termékek promóciója és szolgáltatások, marketing, reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztikák, az értékesítés és a fogyasztói magatartás nyomon követése és nyomon követése. A fióklétrehozó és/vagy megrendelőlapon megadott adatainak megadásával kijelenti, hogy feltétel nélkül elfogadja személyes adatainak az Alpina.ro adatbázisába való felvételét, valamint kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja ezen személyes adatok tárolására, az Alpina, leányvállalataik és munkatársaik korlátlanul felhasználják és feldolgozzák területileg és/vagy ideiglenesen az Alpina, leányvállalataik és együttműködő partnerei olyan tevékenységek fejlesztésére és/vagy fejlesztésére, mint például, de nem kizárólagosan, kereskedelmi tevékenységek, termékek és szolgáltatások népszerűsítése, marketing, reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, értékesítés és fogyasztói magatartás nyomon követése és nyomon követése.

Ön kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezeket a személyes adatokat az Alpina mind leányvállalatai, mind más/más jogalanyok számára továbbítsa (átadja) az országban vagy külföldön. Jelen Általános Szerződési Feltételek elolvasásával Ön tudatában van annak, hogy a törvény által biztosított jogok garantáltak, nevezetesen a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés, a beavatkozás joga, a tiltakozás joga, a jog nem egyedi döntéstől függően a személyes adatok kezelésével és az ilyen adatok szabad áramlásával kapcsolatos, az egyének védelméről szóló 677/2001. törvényben biztosított jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Ugyanakkor jogában áll tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, és kérni azok teljes vagy részleges törlését.

Az ALPINA VAN BEERS BV címére küldött írásbeli, keltezett és aláírt kérelem alapján Ön ingyenesen a következő jogait gyakorolhatja: - évente egyszer megerősíteni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem. ; - beavatkozni a továbbított adatokba; - sajátos helyzetével összefüggő megalapozott és jogos okból tiltakozni az adatok kezelésével szemben - kérni az adatok törlését a jogszabályban meghatározott esetek kivételével. Így a teilor.ro hírlevélen keresztül értesítheti a felhasználókat/ügyfeleket az aktuális ajánlatokról, és üdvözletet, ajándékkupont vagy egyéb különleges üzenetet küldhet. Az Alpina.ro nem reklámozza a SPAM-et. Bármely felhasználó/ügyfél, aki kifejezetten megadta e-mail címét a teilor.ro weboldalon, választhatja annak törlését az adatbázisunkból. Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információkat arra a célra használjuk fel, amelyre átadta, szolgáltatásaink adminisztrálására, támogatására és értékelésére, valamint a biztonság, a törvény és a szerződéses feltételeink megsértésének megakadályozására.

Ezenkívül az Alpina - Omniwear kiadhatja személyes adatait más társaságoknak is, amelyekkel partnerségben áll, de csak az általuk vállalt titoktartási kötelezettség alapján, amellyel garantálják ezen adatok biztonságát, és ezen személyes adatok megadását. hatályos jogszabályok szerint történik, az alábbiak szerint: marketing szolgáltatók, futárszolgálat, fizetési/banki szolgáltatók, telemarketing vagy egyéb szolgáltatók, egyéb társaságok, amelyekkel közös programokat tudunk kidolgozni a termékek és szolgáltatások piaci felkínálására biztosítóink. Személyes adatait az Ügyészség, a Rendőrség, a Bíróság és más felhatalmazott állami szervek részére is átadhatja, a jogszabályi rendelkezések alapján és keretein belül, valamint kifejezett megkeresésre.

Önt az alábbi jogok illetik meg adatai védelmével kapcsolatban:

A tájékoztatáshoz való jog

Az Ön joga ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az általunk végzett adatkezelési műveletekről. E jog tiszteletben tartása ezen információkon keresztül valósul meg;

Hozzáférési jog

Az Ön joga ahhoz, hogy tőlünk visszaigazolást kapjon arról, hogy feldolgozunk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, hozzáférést kaphat az érintett adatokhoz, és hogy a kezelésükkel kapcsolatos konkrét információkat adjon meg;

A helyesbítéshez való jog

Az Ön joga, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését;

Az adatok törléséhez való jog

Az Ön joga az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törléséhez, amennyiben a GDPR által meghatározott alábbi feltételek teljesülnek: a személyes adatokra már nincs szükség azon célok teljesítéséhez, amelyekből azokat gyűjtötte vagy feldolgozta. nekünk; visszavonja a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását; tiltakozik a személyes adatok általunk végzett kezelése ellen. Csak olyan adatkezelés ellen tiltakozhat, amelynek jogalapja jogos érdekeink érvényesülése, amelyhez nincs jogos érdekünk és okunk, amely az adatkezelés tekintetében irányadó; az Ön adatait jogellenesen kezeltük; az Ön adatait törölni kell a ránk háruló jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Ön joga ahhoz, hogy tőlünk megkapja az Önre vonatkozó és Ön által közvetlenül rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban, valamint hogy ezeket az adatokat egy másik üzemeltetőnek továbbítsa, ha a technikai eszközök ezt lehetővé teszik. Ezt a jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatkezelés automatikus úton történik.

Az ellenzék joga

Az Ön joga, hogy az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az általunk végzett adatkezelés ellen, amelynek jogalapja jogos érdekeink érvényesítése. Ha tiltakozik az ilyen adatkezelés ellen, a továbbiakban nem dolgozzuk fel személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy olyan jogos és kényszerítő okok állnak rendelkezésünkre, amelyek indokolják az adatkezelést, és amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy hogy a cél a személyes adatok létrehozása, gyakorlása, jogunk védelmében a bíróság előtt.

Az a jog, hogy ne vonatkozzanak rájuk kizárólag automatikus feldolgozáson alapuló döntések, ideértve a profilok létrehozását is (minden olyan automatikus feldolgozás, amely személyes adatokat az Ön bizonyos személyes vonatkozásainak értékelésére használ fel, mint például fizetési magatartás, pénzügyi helyzet, közlekedési viselkedés stb.) , amely Önt érintő, vagy Önt hasonlóan jelentős mértékben érintő joghatásokat vált ki.

A fenti kérések teljesítése érdekében további információkat kérhetünk az Ön személyazonosságának megerősítéséhez. A fenti jogok gyakorlása érdekében megküldött megkeresésre az Ön azonosítását követően, a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül választ adunk.

A fenti jogok gyakorlásához írásos kérelmet küldhet e-mailben az alpina@omniwear.eu címre, vagy postai úton/futárral a következő címre: Alpina van Beers BV strada Ierbus, 10., irányítószám 545300 , Reghin, Maros.

Panasszal élhet a Nemzeti Adatkezelési Felügyeleti Hatóságnál is, a G-ral Gheorghe Magheru 28-30, 1. sz., irányítószám: 010336, Bukarest, Románia, telefon: +40318059211 , e. -mail: anspdcp@dataprotection.ro. Végül, de nem utolsósorban, a jelen Tájékoztatóban szereplő információkkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az általunk kijelölt adatvédelmi tisztviselőhöz a következő e-mail címen: client.service@alpina.ro